Psychotherapeutische behandeling

In de psychotherapeutische gesprekken bespreken we uw klachten en problemen. U wordt geholpen pijnlijke gevoelens te verwerken, anders naar lastige situaties te kijken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De werkwijze is afhankelijk van de therapievorm. Samen met u zoeken we naar een geschikte vorm. De therapie kan relatief kortdurend zijn of langer durend. De focus kan liggen op het ontstaan van de klachten, maar ook op het verwerven van inzicht en de gewenste verandering. Er wordt gekeken naar uw gedachten (overtuigingen), gedragingen en gevoel. Door te bewegen in de richting van de gewenste verandering zullen de klachten afnemen en uw gevoel van welbevinden toenemen

Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende -niet adequate- interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen -op meer emotioneel niveau- werkt vaak bevrijdend en kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven .
Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten, maar cliënt en therapeut gaan eerst op zoek naar de onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van de klachten en patronen. Met als doel dat de cliënt in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat iemand leert zelf zijn of haar leven bewuster en gezonder in te richten. Een inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.

Naast individuele psychotherapie bied ik ook de mogelijkheid voor partnerrelatietherapie. Ik werk veelal met de EFT-methode om escalaties te verminderen en verbondenheid en veiligheid tussen partners te vergroten.

Kwaliteitseisen

Als BIG geregistreerde zorgverlener moet worden voldaan aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in de beroepscode. Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben zodat de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliënten. U kunt in mijn praktijk mijn kwaliteitsstatuut inzien. de praktijk liggen ter inzage. Daarnaast heb ik een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor decliënten heeft georganiseerd. Tevens wordt de praktijkvoering elke vijf jaar getoetst door de landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.nl vindt u alle informatie over de kwaliteitseisen. 

Beroepscode

Ik werk conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen, NVP en LVVP, en volg de door deze instanties geformuleerde beroepsethiek. Van overheidswege is vastgesteld aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

  • U heeft recht op informatie.
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens.
  • U heeft recht op inzage van uw dossier.
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen.

Meer uitgebreide informatie over deze en andere belangrijke aspecten van psychotherapie kunt u vinden op de website van de LVVP.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om het probleem rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, www.lvvp.info, die deze kwesties kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris voor de vrijgevestigde praktijken in Noord Holland is mw. Elly Laanen. Zij is te bereiken via e.laanen@lvvp.info

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde GGZ-praktijken, die een bindende uitspraak doet. De geschillencommissie is per 1-1-2017 bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen, en psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht.

Meer uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.lvvp.info. Hier vindt in informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Op deze site staat ook beschreven wat u het beste kunt doen bij klachten over uw behandelaar. Bovenstaande informatie is daarvan een samenvatting.